Psychoterapeutické centrum Řipská

Psychoterapie Řipská, Praha - psychologové

Psychologická pomoc pro děti i dospělé

Psycholog Praha poskytuje psychologickou a terapeutickou pomoc pro děti i dospělé a nabízí informace o rozličných psychických potížích. Psychoterapeutické centrum Řipská sdružuje tým odborníků psychoterapeutů a psychologů včetně dětského psychologa ve společné spolupráci s psychiatry. Jestliže hledáte pomoc v podobě psychologické konzultace či psychoterapie, nabízíme Vám příležitost seznámit se s možnostmi, které jsme schopni a ochotni Vám nabídnout.

Pro objednání přejděte na stránku Kontakt
 

Pro Vaši lepší představu, jak může terapie u nás probíhat, přečtěte si Příběhy z terapie našich klientů.

Články z oblasti psychologie a psychoterapie

Naše stránky rovněž poskytují články a informace, které slouží k lepší orientaci ve Vaší situaci, abyste mohli plnohodnotně zvážit své rozhodnutí, zda se chcete a potřebujete svěřit do naší péče.

Anonymita a důvěra, respekt ke každému klientovi

Chápeme, že takové rozhodnutí stojí značnou dávku odvahy. Často v naší společnosti také překonáváme pocity studu a viny, že nedokážeme pomoct sami sobě nebo že na nás druzí budou pohlížet s despektem jako k někomu slabšímu či méněcennému. Rádi bychom Vás v tomto smyslu podpořili naším přístupem k Vám, jako k plnohodnotným lidským bytostem, které se ocitli v nouzi či v problému a kterým jsme ochotni a schopni pomoci. Vaše anonymita a důvěrnost sdělení je námi zabezpečena. Důstojnost a respekt k člověku jako takovému je naší prioritou.

„Tři věci ať přeje si člověk: Sílu smířit se s tím, co nemůže změnit, odvahu jednat, aby změnil, co může a moudrost odlišit jedno od druhého.“
Antické přísloví

Terapie sociální fobie a nízké sebedůvěry

Na terapii k Lucii Bělohlávkové jsem se přihlásila na podzim roku 2012 s problémem zvaným sociální fobie. Tou dobou jsem byla necelý rok se svým současným přítelem, moje neschopnosti setkat se s jeho přáteli, s jeho rodinou, moje strachy (které ale uvnitř byly zároveň velkou touhou) propojit můj svět s jeho světem náš vztah ohrožovaly. Chtěla jsem to změnit, chtěla jsem to udělat pro náš vztah, který byl a stále je pro mne velmi důležitý.

Sociální fobie a já...

Ukázka kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

Slečna Romana se na Psychoterapeutické centrum Řipská obrátila s potížemi, které jí v životě dlouhodobě přinášela sociální fobie. Denně zažívala velkou úzkost v sociálních kontaktech a začala se také vyhýbat některým situacím a prostředím, která cítila jako "nebezpečná".... Nechtěla se ale s tímto způsobem života spokojit a rozhodla se pro terapii. Učila se postupně porozumět tomu, co se s ní ve chvílích, kdy přichází úzkost, děje (její myšlenky, pocity, tělesné příznaky, chování). Statečně se vystavovala obávaným situacím v rámci odstupňovaných expozic, pracovala se svými automatickými negativními myšlenkami atp.Naučila se ale také více hledat, vnímat a oceňovat své úspěchy a pozitiva, posílila se její důvěra v sebe a v to, že je a bude schopná si s potížemi v životě poradit.

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

Kognitivně-behaviorální terapie vznikla v druhé polovině 20. století integrací dvou přístupů behaviorální a kognitivní terapie. KBT terapie je krátkodobá, strukturovaná psychoterapie. Zaměřuje se na řešení konkrétních problémů a potíží, se kterými klient přichází za terapeutem, dále na dosahování specifických, předem stanovených cílů pomocí řady psychologických metod. Klient se těmto metodám za podpory terapeuta aktivně učí, aby byl po skončení terapie schopen tyto metody používat samostatně.

Příběhy z terapie

Následující příběhy vznikly ve spolupráci s našimi klienty. Díky nim vám nyní můžeme přiblížit, jak taková terapie probíhá. Tímto jim za jejich souhlas i za jejich vyjádření se k příběhu ještě jednou moc děkujeme.

Kvůli zachování anonymity našich klientů jsou zde záměrně změněny možné identifikační údaje. To, co ale zůstává, je pravdivá myšlenka a popsaný způsob, jak se klient s problémem, se kterým přišel do terapie, vypořádal.

Burn out syndrom – syndrom vyhoření

Každodenní stres a pracovní vytížení trvající příliš dlouho narušují naší psychickou i fyzickou rovnováhu. Nedbáme-li v takovém případě zásad duševní hygieny (podpora duševního zdraví), může nás nepříznivě postihnout tzv. syndrom vyhoření (z angličtiny burn out syndrom, v USA uznáván jako nemoc z povolání). Tento syndrom se nejčastěji projevuje u pracovníků v pomáhajících profesích (obecně u těch, kteří pracují s lidmi), kteří se setkávají se silnou emoční zátěží.

Poruchy osobnosti

Osobnost každého jedince je charakterizovaná relativně stabilním a trvalým souborem typického chování a emocí. Dále ji vymezují charakter (je utvářen výchovou a dalšími sociálními faktory – kultura, hodnoty, postoje, atd.) a temperament (ten je považován za dědičný).

Oblast poruch osobnosti, kde není úzkost typická, charakterizují mj. konfliktní mezilidské vztahy, na kterých se člověk svým chováním ne zcela vědomě sám podílí. Velmi pravděpodobně je toto chování důsledkem dřívějších zkušeností z dětství a dospívání a
přetrvává v dospělosti.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku